Zapytać? Zadzwoń: +31 (0)85 06 05 369

Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 180 zł!

Zamówione przed 18:00 = wysłane dzisiaj

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Graviola Shop, z siedzibą w Bussum, Holandia. Wersja obowiązująca od 5 lutego 2023 roku

 1. Ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert Graviola Shop. Warunki są dostępne dla wszystkich i znajdują się na stronie internetowej Graviola Shop. Na żądanie wyślemy Państwu ich pisemną kopię.

1.2 Składając zamówienie, potwierdzają Państwo zgodę na obowiązujące warunki dostawy i płatności. Graviola Shop zastrzega sobie prawo do zmiany swoich warunków dostawy i/lub płatności po upływie okresu ważności oferty.

1.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ogólne lub specyficzne warunki lub postanowienia stron trzecich nie są uznawane przez Graviola Shop.

1.4 Graviola Shop gwarantuje, że dostarczony produkt spełnia umowę i odpowiada specyfikacjom podanym w ofercie.

 1. Dostawa

2.1 Dostawa odbywa się do wyczerpania zapasów.

2.2 Zgodnie z zasadami sprzedaży na odległość, Graviola Shop zrealizuje zamówienia co najmniej w ciągu 30 dni. Jeśli nie jest to możliwe (np. ze względu na brak towaru na stanie lub inne przyczyny opóźnienia), lub zamówienie nie może być zrealizowane lub tylko częściowo, konsument otrzyma informację w ciągu 1 miesiąca od złożenia zamówienia i w takim przypadku ma prawo odwołać zamówienie bez kosztów i zawiadomienia.

2.3 Obowiązek dostawy Graviola Shop uważa się za spełniony, chyba że udowodnione zostanie inaczej, gdy oferowane przez Graviola Shop przedmioty zostaną raz oferowane kupującemu. W przypadku dostawy do domu, raport odmowy przyjęcia przez przewoźnika stanowi pełny dowód oferty dostawy.

2.4 Wszystkie terminy podane na stronie internetowej są orientacyjne. Dlatego nie można wywodzić z nich praw.

 1. Ceny

3.1 Ceny w okresie oferty nie zostaną podwyższone, chyba że wymaga tego prawo lub jeśli producent wprowadzi w międzyczasie podwyżki cen.

3.2 Wszystkie ceny na stronie są podane w euro i zawierają 21% VAT.

Okres próbny / prawo do odstąpienia od umowy

 1. Trial period / right of withdrawal

4.1 Jeśli jest to zakup konsumencki, zgodnie z ustawą o sprzedaży na odległość (Artykuł 7:5 BW), kupujący ma prawo zwrócić (część) dostarczonych towarów w ciągu 14 dni roboczych bez podania przyczyny. Okres ten zaczyna się, gdy zamówione przedmioty zostaną dostarczone. Jeśli po upływie tego okresu kupujący nie zwrócił przedmiotów Graviola Shop, sprzedaż staje się faktem. Kupujący jest zobowiązany, zanim przystąpi do zwrotu, zgłosić to na piśmie w ciągu 14 dni roboczych od dostawy do Graviola Shop. Kupujący musi udowodnić, że dostarczone przedmioty zostały zwrócone na czas, np. poprzez dowód dostarczenia poczty. Zwrot przedmiotów musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i dokumentacją towarzyszącą) i w stanie nowym. Jeśli towary zostały użyte, obciążone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone, prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu tego paragrafu przestaje obowiązywać. Z zastrzeżeniem postanowień poprzedniego zdania, Graviola Shop zapewnia, że w ciągu 30 dni od prawidłowego otrzymania zwrotu, pełna cena zakupu wraz z obliczonymi kosztami wysyłki zostanie zwrócona kupującemu. Zwrot dostarczonych przedmiotów odbywa się całkowicie na koszt i ryzyko kupującego.

4.2 Prawo do rozwiązania umowy, opisane w poprzednim akapicie, dotyczy tylko dostarczonych przedmiotów i w żadnym przypadku nie dotyczy usług, takich jak abonamenty telefoniczne oferowane przez operatorów sieci (mobilnych) oferowanych przez Graviola Shop. W przypadku tych ostatnich usług, w których Graviola Shop działa tylko jako pośrednik lub agent, obowiązują ogólne warunki tych operatorów sieci.

4.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do: – usług, których wykonanie, za zgodą konsumenta, rozpoczęło się przed upływem siedmiu dni roboczych – towarów lub usług, których cena zależy od fluktuacji na rynku finansowym, nad którymi dostawca nie ma wpływu – towarów, które są wykonywane zgodnie ze specyfikacją konsumenta, na przykład na zamówienie, lub które mają wyraźnie osobisty charakter – towarów lub usług, które ze swojej natury nie mogą być zwrócone, np. ze względów higienicznych lub które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć – nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których plomba została zerwana przez konsumenta – dostawy gazet i czasopism; dla usług zakładów i loterii

 1. Zarządzanie danymi

5.1 Jeśli złożą Państwo zamówienie w Graviola Shop, dane zostaną zarejestrowane w bazie danych klientów Graviola Shop. Graviola Shop przestrzega Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i nie udostępni Państwa danych stronie trzeciej. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

5.2 Graviola Shop szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej i zapewnia poufne traktowanie Państwa danych osobowych.

5.3 Graviola Shop w niektórych przypadkach korzysta z listy mailingowej. Każdy mailing zawiera instrukcje, jak usunąć się z tej listy.

 1. Gwarancja i zgodność

6.1 Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, rozsądnymi wymaganiami solidności i/użyteczności oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi.

6.2 Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera jako regulacja gwarancyjna nie wpływa na prawa i roszczenia konsumenta w zakresie niezgodności z umową, które może on zgłaszać przeciwko przedsiębiorcy na mocy prawa i/lub umowy na odległość.

6.3 Po otrzymaniu, kupujący jest zobowiązany natychmiast sprawdzić przedmioty. Jeśli okaże się, że dostarczony przedmiot jest zły, wadliwy lub niekompletny, to kupujący (zanim przystąpi do zwrotu do Graviola Shop) niezwłocznie zgłasza te wady na piśmie do Graviola Shop. Wszelkie wadliwe lub błędnie dostarczone towary powinny i mogą być zgłoszone na piśmie do Graviola Shop nie później niż 2 miesiące po dostawie. Zwrot przedmiotów musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i dokumentacją towarzyszącą) i w stanie nowym. Uruchomienie po zaobserwowaniu wady, szkody powstałe po odkryciu wady, obciążenie i/lub odsprzedaż po zaobserwowaniu wady, to prawo do reklamacji i zwrotu całkowicie wygasa.

6.4 Jeśli skargi klienta zostaną uznane przez Graviola Shop za uzasadnione, Graviola Shop według własnego uznania albo wymieni dostarczone przedmioty bezpłatnie, albo dokona pisemnego porozumienia z klientem w sprawie odszkodowania, pod warunkiem, że odpowiedzialność Graviola Shop i w związku z tym kwota odszkodowania jest zawsze ograniczona do nie więcej niż kwota faktury za towar w kwestii, lub (według uznania Graviola Shop) do maksymalnej kwoty w danym przypadku objętej polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności Graviola Shop. Odpowiedzialność Graviola Shop za jakąkolwiek inną formę szkód jest wykluczona, w tym, ale nie ograniczając się do dodatkowego odszkodowania w jakiejkolwiek formie, odszkodowania za szkody pośrednie lub szkody wynikowe lub odszkodowania za utracone zyski.

6.5 Graviola Shop nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez umyślne lub równoważnie umyślne lekkomyślne zachowanie personelu niezarządzającego.

6.6 Gwarancja ta nie ma zastosowania, jeśli: (A) i tak długo, jak klient jest w zwłoce wobec Graviola Shop; (B) klient naprawił i/lub przerobił dostarczone przedmioty lub zlecił ich naprawę i/lub przeróbkę stronom trzecim; (C) dostarczone przedmioty zostały narażone na nienormalne warunki lub w inny sposób były traktowane nieostrożnie lub wbrew instrukcjom Graviola Shop i/lub instrukcjom dotyczącym użycia na opakowaniu; (D) wadliwość wynika w całości lub częściowo z przepisów rządowych dotyczących natury lub jakości stosowanych materiałów;

 1. Oferty

7.1 Oferty są bez zobowiązań, chyba że w ofercie jest inaczej określone.

7.2 W przypadku przyjęcia oferty niewiążącej przez kupującego, Graviola Shop zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji, aby ją wycofać lub od niej odstąpić.

7.3 Zobowiązania ustne wiążą Graviola Shop tylko po ich wyraźnym potwierdzeniu na piśmie.

7.4 Oferty Graviola Shop nie dotyczą automatycznie również zamówień uzupełniających.

7.5 Graviola Shop nie może być trzymana za ofertę, jeśli klient powinien zrozumieć, że oferta, lub jej część, zawierała oczywisty błąd lub pomyłkę.

7.6 Dodatki, zmiany i/lub dalsze umowy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie.

 1. Umowa

8.1 Umowa między Graviola Shop a klientem jest ustanowiona po tym, jak Graviola Shop oceniła zlecenie zamówienia pod kątem wykonalności.

8.2 Graviola Shop zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do niewykonania lub wykonania zamówień lub zleceń tylko pod warunkiem, że wysyłka nastąpi za pobraniem lub po przedpłacie.

 1. Obrazy i specyfikacje

9.1 Wszystkie obrazy; fotografie, rysunki itp.; w tym dane dotyczące wag, wymiarów, kolorów, obrazów etykiet itp. na stronie internetowej Graviola Shop są tylko przybliżone, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych lub rozwiązania umowy.

 1. Siła wyższa

10.1 Graviola Shop nie ponosi odpowiedzialności, jeśli i o ile jej zobowiązania nie mogą być spełnione z powodu siły wyższej.

10.2 Siła wyższa oznacza każdą obcą przyczynę, jak również każdą okoliczność, która nie powinna być rozsądnie uznana za ryzyko jej. Opóźnienia lub niewykonanie przez naszych dostawców, awarie internetu, przerwy w dostawie prądu, przerwy w ruchu e-mailowym i przerwy lub zmiany w technologii dostarczanej przez strony trzecie, trudności w transporcie, strajki, działania rządowe, opóźnienia w dostawach, niedbalstwo dostawców i/lub producentów Graviola Shop, jak również osób pomocniczych, choroby personelu, wady w sprzęcie pomocniczym lub transportowym są wyraźnie uznawane za siłę wyższą.

10.3 Graviola Shop zastrzega sobie prawo w przypadku siły wyższej do zawieszenia swoich zobowiązań i ma również prawo rozwiązać umowę w całości lub części, lub wymagać, aby treść umowy została zmodyfikowana w taki sposób, że wydajność pozostaje możliwa. W żadnym przypadku Graviola Shop nie będzie zobowiązana do zapłaty kary lub odszkodowania.

10.4 Jeśli Graviola Shop spełniła już częściowo swoje zobowiązania, lub może spełnić tylko częściowo swoje zobowiązania, jest uprawniona do faktury za już dostarczoną lub dostarczalną część osobno, a klient jest zobowiązany do zapłaty tej faktury, jakby to była odrębna umowa. To jednak nie dotyczy, jeśli już dostarczona lub dostarczalna część nie ma niezależnej wartości.

 1. Odpowiedzialność

11.1 Graviola Shop nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone pojazdom lub innym przedmiotom spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie produktów. Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i/lub skonsultuj naszą stronę internetową.

 1. Rezerwacja własności

12.1 Własność wszystkich sprzedanych i dostarczonych przedmiotów pozostaje u Graviola Shop, dopóki klient nie spłaci roszczeń Graviola Shop wynikających z umowy lub wcześniejszych lub późniejszych podobnych umów, dopóki klient nie zapłacił za wykonywaną lub mającą być wykonywaną pracę na mocy tych lub podobnych umów oraz dopóki klient nie zaspokoił roszczeń Graviola Shop z powodu niewykonania takich zobowiązań, w tym roszczeń za kary, odsetki i koszty, wszystko jak określono w artykule 3:92 BW.

12.2 Towary dostarczone przez Graviola Shop, które podlegają zastrzeżeniu własności, mogą być używane tylko w normalnym toku działalności i nigdy nie mogą być używane jako środek płatniczy.

12.3 Klient nie jest uprawniony do zastawienia lub w inny sposób obciążania przedmiotów objętych zastrzeżeniem własności.

12.4 Klient już teraz bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Graviola Shop lub stronę trzecią wyznaczoną przez Graviola Shop, aby w każdym przypadku, gdy Graviola Shop chce wykonywać swoje prawa własności, wejść do wszystkich miejsc, gdzie jego własność będzie się wówczas znajdować i zabierać te rzeczy stamtąd.

12.5 Jeśli strony trzecie zajmują dostarczone z zastrzeżeniem własności towary lub chcą ustanowić lub dochodzić praw do nich, klient zobowiązany jest powiadomić Graviola Shop o tym jak najszybciej, jak to możliwe.

12.6 Klient zobowiązuje się ubezpieczyć i utrzymać ubezpieczone dostarczone z zastrzeżeniem własności towary od ognia, eksplozji i uszkodzeń wodnych oraz od kradzieży i dostarczyć polisę tego ubezpieczenia na pierwsze żądanie do Graviola Shop.

 1. Prawo właściwe/sąd właściwy

13.1 Wszystkie umowy podlegają prawu holenderskiemu.

13.2 W przypadku sporów wynikających z umowy między Graviola Shop a kupującym, które nie mogą być rozwiązane przez porozumienie stron, właściwy jest sąd w okręgu Haarlem, chyba że Graviola Shop woli przedstawić różnicę właściwemu sądowi miejsca zamieszkania kupującego, z wyjątkiem tych sporów, które należą do kompetencji sędziego okręgowego.